Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

De internetgebruikers kunnen kosteloos gebruik maken van de diensten op de website van Audipack (http://www.audipack.com).

Het feit dat u gebruik maakt van de website van Audipack betekent dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Audipack.

Intellectuele eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Audipack berusten bij Audipack. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Audipack is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Audipack, info@audipack.com.

Privacyverklaring

Uw persoonlijke gegevens worden alleen toegepast door Audipack.

Uw persoonlijke gegevens worden niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan deze.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Ondanks voortdurende zorg en aandacht voor de website van Audipack geeft Audipack geen garanties op de volledigheid, juistheid of actualiteit van de inhoud van de website van Audipack.

Audipack kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade door het gebruiken van de website van Audipack, de onmogelijkheid de website van Audipack te gebruiken, uit de levering van diensten door Audipack of het gebrek aan levering van diensten door Audipack.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Audipack wordt regelmatig bijgewerkt. Audipack behoudt zich het recht voor de inhoud van de website van Audipack te allen tijde en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Laatst gewijzigd op 12 november 2014.

Terms of Use

Terms of Use

Internet users can make free usage of the service on the website of Audipack (www.audipack.com)

The fact that you are using the Audipack website means that you agree the terms of Audipack

Intellectual property rights

The intellectual property rights of software text, images and/or sounds based on the website lie with Audipack. 

Duplication, distribution and publishing software, text, images and/or sounds on the website of Audipack is only permitted with prior approval.

Written applications send to Audipack, audipack@audipack.com

Privacy declaration

Your personal information will only be used by Audiopack.

Your personal information will not be stored, recorded, transmitted or used for purposes other than this.

Disclaimer

Despite continuous care and attention to the website Audipack does not guarantee the completeness, accuracy or timeliness of the content of the Audipack website.

Audipack con not be held liable for direct or indirect damage caused by using the Audipack website, the inability to use the Audipack website, from the provision of services by Audipack or lack of service delivery by Audipack.

Modifications

The content of the Audipack website is updated regularly. Audipack reserves the right to modify the content of the website at any time with immediate effect without notice.

Latest modification on November 2014. 

Terms of Use

Terms of Use

Internet users can make free usage of the service on the website of Audipack (www.audipack.com)

The fact that you are using the Audipack website means that you agree the terms of Audipack

Intellectual property rights

The intellectual property rights of software text, images and/or sounds based on the website lie with Audipack. 

Duplication, distribution and publishing software, text, images and/or sounds on the website of Audipack is only permitted with prior approval.

Written applications send to Audipack, audipack@audipack.com

Privacy declaration

Your personal information will only be used by Audiopack.

Your personal information will not be stored, recorded, transmitted or used for purposes other than this.

Disclaimer

Despite continuous care and attention to the website Audipack does not guarantee the completeness, accuracy or timeliness of the content of the Audipack website.

Audipack con not be held liable for direct or indirect damage caused by using the Audipack website, the inability to use the Audipack website, from the provision of services by Audipack or lack of service delivery by Audipack.

Modifications

The content of the Audipack website is updated regularly. Audipack reserves the right to modify the content of the website at any time with immediate effect without notice.

Latest modification on November 2014.